Aktualności
Wprowadzenie
Opis
Kontakt

Partnerzy:

teleorto

Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka

("Telemedical, automatized system for three dimensional  measurement, analysis, detection, monitoring and treatment of postural failures and deformations of the human body")

Celem projektu jest opracowanie telemedycznego systemu wraz z metodyką do trójwymiarowego (3D) pomiaru ciała człowieka oraz automatycznej analizy danych pomiarowych do zastosowania we wspomaganiu diagnostyki budowy ciała, (postawy, wad statyki i deformacji ciała) monitorowania postępów leczenia i rehabilitacji, prowadzenia badań przesiewowych, epidemiologicznych i statystycznych o znaczeniu ogólnozdrowotnym i społecznym.

Badania wad statyki ciała u dzieci objęte są specjalnym zainteresowaniem w ramowym projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015. Problematyka ta stanowi też element interesujący dla starzejącego się społeczeństwa. Projekt ma za zadanie również dostosować metodykę badawczą do dalszego ograniczenia stosowania promieniowania rentgenowskiego w diagnostyce ortopedycznej. W projekcie zespół wykonawców planuje wykorzystać cztery moduły pomiarowe. Każdy z nich będzie dokonywał pomiaru we wspólnym układzie współrzędnych po przeprowadzeniu procesu kalibracji. W metodzie pomiaru należy oświetlić obiekt sekwencją obrazów rastrowych i pobrać je detektorem CCD i wyznacza kształt powierzchni ciała. Optymalne warunki pomiaru będą uzyskane przez zastosowanie szaro-odcieniowego detektora CCD. Dodatkowo opracowane i zaimplementowane zostaną algorytmy do przetwarzania danych pomiarowych, tworzenia cyfrowego modelu powierzchni ciała człowieka oraz wyznaczania z niego parametrów anatomicznych do wielu zastosowań.

Badania dotyczyć będą osób w różnych grupach wiekowych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, pacjentów poradni chorób kręgosłupa, pacjentów poradni metabolizmu kostnego i osteoporozy. Badania dotyczyć będą również preparatów anatomicznych. W zakresie badania budowy i postawy ciała oceniać będziemy jej prawidłowość lub/i odchylenia od normy. Szczególnie ważnym zagadnieniem będzie tu wykrywanie bocznych skrzywień kręgosłupa i innych wad budowy ciała np. wad klatki piersiowej. Dla porównania a będą stosowane również klasyczne metody oceny postawy. W grupie pacjentów z wykrytymi wadami statyki ciała będziemy śledzić zmiany deformacji w czasie (wady postawy). W trakcie obserwacji poszukiwać będziemy zależności pomiędzy cechami charakteryzującymi postawę ciała/deformację ze sposobem leczenia i innymi czynnikami wpływającymi na kształt ciała. W badanej grupie przeprowadzone będą równolegle nieinwazyjne badania ilościowe tkanki kostnej, a u pacjentów ze skrzywieniem kręgosłupa podjęta będzie próba skorelowania badania 3D z radiologicznym. Badania będą prowadzone zarówno systemem stacjonarnym, jak i przenośnym. Zautomatyzowany system telemedyczny będzie służył do badań w odległych placówkach służby zdrowia pod nadzorem specjalistów centrum diagnostycznego. System wyposażony zostanie w bazę danych umożliwiającą składowanie wyników pomiarów.

W ramach projektu planowany jest pomiar ponad 20 000 osób, w tym pacjentów, z czego część będzie badana systemem stacjonarnym w Akademii Medycznej w Warszawie, a reszta ze wspomaganiem techniki telemedycznej. Aktualnie, nie istnieją systemy przenośne, które w sposób efektywny i zdalny realizowałyby pomiar ciała człowieka oraz automatyczną analizę wyników do badań przesiewowych dzieci oraz monitorowania leczenia i rehabilitacji. Proponowane w projekcie rozwiązanie ze względu na pełną automatyzację procesu pomiaru i obróbki danych nie ma swojego odpowiednika na świecie do zastosowań w telemedycznych badaniach przesiewowych dzieci.

Wykorzystanie wyników pomiarów obejmie też obszar projektowania zaopatrzenia ortopedycznego. Dotychczas opracowane metody nie pozwalały jak dotąd na trówymiarowe badanie całego ciała, w przypadkach wad statyki ciała, nie były również zautomatyzowane i nie pozwalały na telediagnostykę. Do sprawowania nadzoru zdalnego nad postępem monitorowanej rehabilitacji wykorzystany zostanie system internetowych wideokonferencji rehabilitacyjnych.